ZLAPDASH STUDIO CO.,LTD.

GET TAXI SHOWCASE

Client : TCDC
งานออกแบบนิทรรศการ GET TAXI SHOWCASE ที่เป็นการนำเสนอเนื้อหาจากการ WORKSHOP ด้านการบริการแท็กซี่ไทย เราได้นำเสนอกระบวนการในการทำงานและผลสำเร็จของาน รวมถึงการเก็บข้อมูลความคิดเห็นด้านฟังค์ชันของแอปพลิเคชัน GET TAXI เพื่อให้ผู้สร้าง นำไปปรับปรุงพัฒนาในการใช้งานต่อไปด้วย