ZLAPDASH STUDIO CO.,LTD.

INNOVATION SHOWCASE

Client : TCDC

โครงการนี้เกี่ยวกับงานวิจัย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เป็นวัสดุที่ใช้ประโยชน์ได้เชิงเศรษฐกิจ ซึ่งผลงานจัดแสดงที่ห้อง Material Design Center ที่ TCDC และได้ออก Roadshow ไปจัดแสดงตาม Mini TCDC ในจังหวัดต่างๆ ด้วย