ZLAPDASH STUDIO CO.,LTD.

STROLL WITH THE WALRUS

Client : Stroll With The Walrus
รูปแบบกล่องที่ออกแบบเป็นสามเหลี่ยมมีแรงบันดาลใจมาจากเดิมเราจะออกแบบกล่องไปใส่ “หนูกะลา” ของเล่นไม้ของไทย แล้วตัวโครงสร้างสามเหลี่ยมฐานสี่เหลี่ยมแบบนี้สามารถวางสินค้าขายแบบประกบต่อกันได้ ให้เกิดรูปทรงใหม่ๆในการเรียงโชว์ Display ที่หน้าร้าน เราจึงทดลองปรับ Pattern มาใช้งานจนเกิดรูปแบบดังนี้ ตั้งใจเป็น Package สำหรับใส่สินค้าจำพวกผ้าเนื้อเบาๆ